top of page

algemene voorwaarden 2023

Algemene voorwaarden Loods 0

 

Artikel 1. Algemeen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops van Loods 0. Ze gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen cursist en instelling.

1.2. Onder docent wordt verstaan de daartoe aangewezen docent van Loods 0. Onder cursist/opdrachtgever wordt verstaan de persoon die de cursus/workshop volgt.

1.3 Door de ondertekening van het inschrijfformulier geeft de opdrachtgever of cursist te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen Loods 0 en de cursist/workshopnemer, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2. Inschrijving

2.1. Inschrijving vindt plaats via de site van Loods 0 http://www.loods0.nl middels het inschrijfformulier. Deze inschrijving is geldig na bevestiging van Loods 0. Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt er een groep samengesteld. De aantallen daarvoor verschillen per aanbod. Daarom geeft inschrijving geen garantie op het volgen van de cursus. De cursist wordt ingepland op de aangegeven cursusdata. De cursist wordt na inschrijving op de hoogte gebracht van de betalingswijze. Het cursusgeld dient vooraf aan een abonnementsperiode/workshop te zijn ontvangen.

2.2 In 2023 worden er abonnementen afgesloten voor een duur van telkens 4 weken, welke automatisch doorloopt totdat het abonnement wordt stopgezet. In de door Loods 0 geplande vakantieweken of dagen worden er geen lessen gegeven of doorberekend.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

3.1. Algemeen

Alle cursussen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname (5).

Bij verhindering of ziekte van een docent zorgt Loods 0 indien mogelijk gelijkwaardige vervanging. Mocht dit niet lukken, zal het lopende abonnement op pauzestand gezet worden.

3.2 De bedrijfsvoering is kleinschalig. Bij overmacht zoals genoemd in de voetnoot van 3.5, tijdens een cursusperioden van vier weken, geldt er een coulanceregeling waarbij er maximaal 2 lessen terugbetaald worden.

3.3. Annulering van lessen door cursist

Loods 0 heeft een doorlopende WA-verzekering voor alle ingeschreven cursisten lopen, maar kan verzuim of overheidsmaatregelen niet meeverzekeren. Ziekteverzuim, positieve coronatesten en eigen vakantieplannen of andere redenen om een les over te slaan, binnen de abonnementsduur, vallen daar ook onder. Een gemiste les wordt dus niet financieel gecompenseerd. De kleinschaligheid van Loods 0 geeft daarnaast geen vanzelfsprekende ruimte voor inhaallessen. Inhaalrecht is daarmee niet toepassing. Aan de inspanning om alsnog een ander moment binnen het lopende abonnementsduur te vinden, kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4. Abonnementen

Abonnementen worden automatisch verlengd. Stopzetten van een vier-weken-abonnement (uitschrijving) dient in de derde week van de lopende abonnementsperiode doorgegeven te worden, per mail info@loods0.nl. Loods 0 zal zich inspannen om in dezelfde groep weer terug te komen indien gewenst, maar kan geen garantie geven als er een wachtlijst is voor de betreffende groep.

3.5. Annuleringsvoorwaarden van workshops

Loods 0 heeft een doorlopende WA-verzekering voor alle bezoekers lopen, maar kan verzuim of overheidsmaatregelen niet meeverzekeren*. Ziekteverzuim en positieve coronatesten vallen daar ook onder. Mochten er deelnemers uit de groep ziekgemeld zijn, wordt de optie geboden om iemand anders in de plaats te laten komen.

 • Bij annulering en uitblijven van een nieuwe datum, tot 6 weken voor aanvang van de workshop wordt het betaalde bedrag minus administratiekosten t.w.v. 50 euro gecrediteerd. Bij het vastleggen van een nieuwe datum worden er geen kosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering en uitblijven van een nieuwe datum tot 2 weken voor aanvang van de workshop, wordt 75% van het bedrag gecrediteerd. Bij het inplannen van een nieuwe datum wordt er alleen 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

 • Bij annulering binnen 5 dagen of korter voor de start van de workshop (en uitblijven van een nieuwe datum) wordt 50% gecrediteerd. Bij het inplannen van een nieuwe datum wordt er alleen 50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht..

Indien Loods 0 haar verplichtingen naar de opdrachtgever niet kan nakomen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Beide partijen hebben in dat geval het recht de overeenkomst geheel te ontbinden. Bij gehele ontbinding of zonder zicht op een nieuwe datum zal het volledige workshopbedrag gecrediteerd worden. Mocht er een andere datum ingepland kunnen worden (maximaal uit te voeren binnen drie maanden na de oorspronkelijke workshopdatum), zal er alleen een wisseling van datum plaatsvinden zonder kosten of intussen doorgevoerde prijsstijgingen.

NB * Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, verhoging van belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, ongevallen, ziekte en computerstoringen. Zie ook artikel 11, slotbepalingen.

Artikel 5. Betaling

5.1. Alle door Loods 0 gefactureerde bedragen dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Bij het uitblijven van ontvangst van de betaling zullen er maximaal drie herinneringen verstuurd worden. Indien de opdrachtgever/cursist in gebreke blijft, zal er een incassoprocedure opgestart worden waarbij de incassokosten worden doorberekend volgens de Wet Incassokosten.

Artikel 7. Auteursrecht en vertrouwelijkheid

7.1. Gegevens uit het inschrijfformulier worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen volgen de regels van AVG.

Foto’s/films die eventueel gemaakt worden tijdens de bijeenkomsten worden alleen met uitdrukkelijke toestemming op de website of social media geplaatst.

Artikel 8. Klachten

Klachten graag binnen 8 dagen, maar uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk  melden aan Loods 0 info@loods0.nl

Artikel 11. Slotbepalingen

Onderstaande bepaling is overgenomen uit de Cultuurconnectie Nederland.

Wetsvoorschriften en overheidsmaatregelen die een prestatie verbieden kunnen overmacht opleveren. Voorwaarde is wel dat de maatregelen niet voorzienbaar waren en die ook niet verzekerd kunnen worden.

 

huisregels

HUISREGELS VANAF SEPTEMBER 2022

 • De ruimte wordt schoon opgeleverd na elke les. Dat betekent dat we een kwartier voor afloop op gaan ruimen. Gebruikte gereedschappen schoonmaken en opbergen. Geen kwasten of materialen op de tafels of het aanrecht achterlaten.

 • Afgekeurde of kapotte werkstukken uit de cursus mee naar huis nemen en zelf verwijderen.

 • Je dient zelf een emmer mee te nemen om klei te recyclen. Bakken met slib of slib op de gipsplaat worden kunnen niet blijven staan en zullen bij de restklei van Loods 0 worden toegevoegd. Let er ook op dat je je klei en werkstukken goed ingepakt achterlaat.

 • De prijs van kleipakketten uit de winkel (10 kg klei en stookkosten m.u.v. porselein) is aangepast aan de huidige energietarieven. Deze zijn tussen maart en augustus fors gestegen. Het nieuwe tarief begint bij 70 euro, afhankelijk van de kleisoort, exclusief glazuren. Het basisassortiment glazuren is vanaf dit seizoen vrij te gebruiken, mits voorradig.

 • Porseleinklei wordt per kilo verkocht. De porseleinen werkstukken worden bij het stoken op inhoud berekend.

 • Zelf meegenomen klei-broden worden bij aanvang vooraf belast met toekomstige stookkosten t.w.v 43 euro met uitzondering van porselein, dat per werkstuk op inhoud wordt afgerekend..

 • 1x biscuit en 1x glazuurstoken is nog steeds bij de prijs inbegrepen. Moet het om welke reden dan ook vaker in de oven, kun je bijbetalen. Dat gaat op inhoud: lengte x breedte x hoogte. De tabel hiervoor hangt in het atelier.

 • Er is een basisassortiment glazuur aanwezig, vrij voor gebruik, mits voorradig. Check dit zelf als je weet dat je de week daarna wil gaan glazuren, zodat er tijdig bijbesteld kan worden. Je bent daarnaast vrij om zelf glazuren naar eigen wens en op eigen kosten mee te nemen of deze via mij te bestellen. Vraag goed na of het geschikt is voor jouw plannen en de soort klei!

 • Geglazuurde werkstukken worden gecheckt op temperatuurstook en oven-klaar in de kast gezet, dat wil zeggen, aan de onderkant vrij van glazuur (tenzij anders afgesproken). Restauratie -of vervangingskosten van ovenplaten door foutieve glazuurtoepassingen worden doorberekend.

bottom of page